Ezen a weboldalon sütiket (cookie) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és jobb szolgáltatást nyújthassunk. További információ

Adatvédelmi nyilatkozat

A honlapot üzemeltető Cordon Electronics Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elkötelezett a természetes személyek személyes adatainak védelmében, és kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése mindenben megfelel a jelen Tájékoztatóban illetőleg a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak, elvárásoknak, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR (a továbbiakban: GDPR, vagy Rendelet) előírásainak.

I. ADATKEZELŐ
Az Ön személyes adatait a Cordon Electronics Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kezeli, mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”).
Név: Cordon Electronics Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1045 Budapest, Széchenyi tér 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-694152
Bejegyző bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: cordonelectronics@cordongroup.hu
Telefon: +361/272-0708
Fax: +361/272-0709
Adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelőnél nem működik.

II. A TÁJÉKOZTATÓ TARTALMA, CÉLJA
Jelen Tájékoztató célja, hogy a Tájékoztató elérhetővé tételével az Adatkezelő biztosítsa, hogy a www.carecenter.hu weboldal természetes személy felhasználói megfelelő és teljes körű tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozók nevéről és elérhetőségéről, az adattovábbítás jogcíméről és jogalapjáról, a felhasználók jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. Ez a Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre, ha használja a weboldalt, ha természetes személyként kapcsolatba lép velünk, vagy mi vesszük fel a kapcsolatot Önnel szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

III. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA
A GDPR alapján személyes adatnak minősül az „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”. Az Adatkezelő a természetes személyek (a továbbiakban: „érintett” vagy „felhasználó”) alábbi adatait kezeli:


HONLAPRA TÁJÉKOZÓDÁS VAGY SZOLGÁLTÁS IGÉNYBEVÉTELI CÉLLAL LÁTOGATÓK
A felhasználó a www.carecenter.hu oldalon űrlap kitöltésével információt tud kérni, üzleti megkeresést tud indítani, illetve tájékozódni tud az Adatkezelő által végzett tevékenységek körében. (A továbbiakban: „látogató”). Kezelt személyes adatok köre: Látogató neve, e-mail címe, illetve üzenet, melyben a látogató által megadott adatok szerepelnek (telefonszám, lakcím, számlázási cím, egyéb azonosító adata, munkalap adatai, készülék adatai). Az Adatkezelő bűnügyi adatot és különleges személyes adatot nem kezel, ezért külön felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adatokat, egészségügyi adatokat ne tüntessen fel kapcsolatfelvételkor. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért és helyességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől átvett. Adatkezelés célja: A Cordon Electronics Kft. által végzett tevékenységek (kereskedelem, szolgáltatások nyújtása) ismertetése, reklámozása, marketing célú kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvételkor információadás, tájékoztatás, megrendelések kezelése, vásárlás, szolgáltatás nyújtása, minőségi kifogások kezelése. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és az Adatkezelő általános Adatkezelési Szabályzatában meghatározott adatkezelési céloktól eltérő célokra az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem használja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelés céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi. Amennyiben a szerződéses kapcsolat az érintettel létrejön, adatait a szerződés megszűnésétől számított 5 évig, egyéb esetben a kapcsolatfelvételtől számított 2 hónapig kezeli az Adatkezelő, kivéve, ha az érintett kifejezetten hozzájárult az ezt követő adatkezeléshez. Ezen időtartamok leteltét követően az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy adatbázisából törlésre kerüljenek a korábban megadott személyes adatok. Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő a felhasználó személyes adatait kizárólag a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, amely hozzájárulás bármikor visszavonható. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Adatkezelés időtartama: A személyes adatok kezelése, amennyiben a szerződéses kapcsolat az érintettel létrejön, adatait a szerződés megszűnésétől számított 5 évig, egyéb esetben a kapcsolatfelvételtől számított 2 hónapig tart, kivéve, ha az érintett kifejezetten hozzájárult az ezt követő adatkezeléshez (pl. regisztráció esetén). Adattovábbítás: Amennyiben szerződéses kapcsolat jön létre az érintettel, úgy Adatkezelő – az érintett előzetes írásos tájékoztatása mellett – teljesítési segédeinek továbbíthatja a megadott személyes adatokat. A címzettről ebben az esetben mindig előzetes tájékoztatja Adatkezelő az érintettet. Egyéb esetben adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik. Adattovábbítás jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Adatfeldolgozók: Honlap látogatása esetén nincs további Adatfeldolgozó. Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: A szerződés nem jön létre vagy nem teljesíthető, panasz nem kezelhető, információ, tájékoztatás nem adható. Adattárolás módja: Elektronikusan. Az adatszolgáltatás önkéntes, a hozzájárulás bármikor visszavonható.

E-MAIL, KAPCSOLATFELVÉTEL, LEVELEZÉS
Az elektronikus leveleket az Adatkezelő a küldő fél neve, e-mail címe, a küldés időpontja, az üzenetben megadott személyes adatok körével együtt tartja nyilván. Kezelt személyes adatok köre: E-mailt küldő személy neve, e-mail címe, üzenetben megadott személyes adatok köre. Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel biztosítása, ügyfelek nyilvántartása. Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Adatok forrása: Közvetlenül az érintettől átvett. Adattárolás módja: Elektronikusan. Adattovábbítás: Adattovábbítás az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában nem történik. Adatfeldolgozók: Elektronikus levelezés esetén nincs további Adatfeldolgozó. Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósulásához elengedhetetlen ideig, legkésőbb azonban az adatok megadásától számított 5 évig tart. Adattárolás módja: Elektronikusan. Adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: Az érintett nem tud kapcsolatba lépni az Adatkezelővel.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK COOKIE KEZELÉSE
Az Adatkezelő a webalapú szolgáltatásainak működéséhez külső társaságok szolgáltatásait veszi igénybe. Az Adatkezelő szerződött partnere a Google Inc., igényelt szolgáltatás: Google Maps, Google Fonts, Google Analytics, Google Adwords. A Google Maps térkép információkat jelenít meg a honlapon. A szolgáltatások cookie-kat használnak a weboldal használatának elemzése, illetőleg információgyűjtés céljából. A Google Inc. adatvédelmi irányelvei a https://www.google.com/intl/hu_hu/policies/privacy/ honlapon érhetőek el.

IV. ADATBIZTONSÁG, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, eljárási szabályokat állapít meg annak érdekében, hogy az adatkezelésből eredő kockázatokat minimalizálja és a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és védi az általa továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználóit, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek egyes hálózati fenyegetésekkel szemben. Az Adatkezelő mindent megtesz ezen fenyegetések elkerülése, elhárítása érdekében, azonban az elektronikusan továbbított adatok biztonságát garantálni nem tudja.

V. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK
Az Adatkezelő szolgáltatásai nyújtásához külső szolgáltatókat vesz igénybe. A külső szolgáltatók által kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók az adatkezelők, így az adatkezelésre saját adatkezelési tájékoztatásuk az irányadó. Az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban tájékoztatja a felhasználókat a külső szolgáltatók részére történő adattovábbításokról.

VI. ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő az adattovábbításokról a jelen Tájékoztatóban tájékoztatta a felhasználóit. Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználóit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az Adatkezelő az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

VII. Személyes adatok törlése